CSR-politik

Værdigrundlag


Topas Explorer Group (TEG) blev grundlagt i 1973, og i årtier har vi talt om en særlig Topasånd. Den er uhåndgribelig, men vi genkender den, og vores gæster og samarbejdspartnere genkender den. Det kan være svært at beskrive, hvad en ånd helt præcis er, men Topasånden har at gøre med respekt og engagement overfor hinanden og det miljø, vi deler, uanset hvem og hvor det er.

Da Disko Line A/S blev grundlagt i 2004 som en del af Topas Explorer Group, blev denne ånd integreret i selskabet helt fra starten. Selskabets mission er at udvikle et smidigt trafiksystem, der binder byer og bygder sammen. Det har altid været naturligt for os at anerkende vores aftryk – både lokalt og globalt – og at gøre vores bedste for at begrænse det negative aftryk og styrke det positive aftryk, hvor det er muligt. Selskabet er bygget op på disse kerneværdier. De er en del af selskabets DNA.

Så om vi taler om ånd eller DNA, så er bæredygtighed og socialt ansvar hjørnesten i vores måde at agere på.

Når vi deler vores entusiasme og respekt for miljø og mennesker med gæster og samarbejdspartnere, kan vi bevæge os mod fælles mål. Vi er overbeviste om, at vores fælles indsats gør en forskel.

Vores forpligtelse

I vores kontinuerlige arbejde med at sikre et godt, sundt og bæredygtigt miljø for både ansatte, gæster, samarbejdspartnere og vores omgivelser rundt omkring på kloden har det været et naturligt skridt at binde os til de internationale standarder angivet af FNs Global Compact.

Det betyder, at vi har adopteret de ti principper fra FNs Global Compact og integreret dem i vores strategier og daglige arbejde. De hjælper os til at øge opmærksomheden på den bæredygtige indsats og guider os imod de områder, hvor vi kan investere vores energi og ressourcer til størst gavn for alle.

Hvert år evaluerer vi de mål, vi har sat for os selv og justerer vores planer efter behov for at kunne fortsætte vores bæredygtige rejse.

Overvågning og måling af hver aktivitet udføres mindst en gang om måneden, afhængigt af hvor ofte det er relevant. Alle målinger indsamles i et fælles system, der måler fremskridtene for både Topas Explorer Group og de enkelte selskaber. Fra dette system udføres al dataanalyse og rapportering. Det er vores ambition, at mindst en medarbejder har ejerskabet af hver nødvendig aktivitet.


Menneskerettigheder

Vores ”Code of Conduct” udtrykker de etiske krav, vi stiller til medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere i hele virksomheden. Vi er i gang med at indarbejde vores ”Code of Conduct” på alle forretningsområder og kontrakter, så vi kan sikre at alle medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere er bekendte med indholdet og med deres underskrift har tilsluttet sig det. Derudover vil vores ”Code of Conduct” være offentligt tilgængelig på vores hjemmesider, så alle interesserede har adgang til dokumentet.

Åbenhed, respekt, tolerance og mangfoldighed er en del af vores kerneværdier, og derfor sikrer vi et sundt og sikkert arbejdsmiljø, hvor diskrimination, mobning og chikane ikke tolereres.

Vi lægger stor vægt på lige rettigheder, og vi vil fortsat stræbe efter, at vores rekrutteringsproces er baseret på relevante kompetencer uanset f.eks. køn, kultur, etnicitet, religion og seksualitet. Disse emner er ikke udtømmende.

Arbejdstagerrettigheder

Hos Disko Line A/S anerkender vi vigtigheden af at tilbyde meningsfulde job og aflønner derfor alle medarbejdere, så de sikres en rimelig levestandard. Med dette mål i tankerne har vi identificeret nogle indsatsområder, som har størst betydning for os:


Det er vigtigt for Disko Line A/S at fungere som en lokal bidragsyder i de samfund, hvor vi opererer. Vi ønsker at leve op til dette engagement ved at invitere befolkningen og lokale politikere til et bredt samarbejde omkring udviklingen af selskabet og dets serviceydelser og ved at ansætte lokal arbejdskraft. Vi støtter alle vores ansatte til at få succes i deres job og om muligt opnå nye kompetencer.

Vi anser lav medarbejderudskiftning og høj medarbejdertilfredshed for at være to sider af samme sag. Vi ønsker en sund og attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdernes fysiske og psykiske velvære og sikkerhed er i højsædet. Vi arbejder kontinuerligt på at opretholde et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere kan forvente at blive behandlet med respekt fra både ledelsen og kollegerne.

Miljø

Disko Line A/S har opereret i Grønland siden 2004. Vi har altid været bevidste om vigtigheden af at bevare de unikke landskaber og naturen, som vi har besøgt og brugt som vores naturlige arbejdsmiljø år efter år. Både gæster og ansatte har som noget selvfølgeligt handlet ud fra en ambition om at også de næste besøgende og de næste generationer skulle få den samme smukke oplevelse. Denne tilgang er stadig en grundsøjle i vores daglige arbejde.

Men vi er ikke blinde for den påvirkning vores industri har på miljøet. Vi er lutter øren overfor nye tilgængelige måder, hvorpå vi som en del af transport- og turistindustrien kan sikre, at vores forretning støtter bevarelsen og en bæredygtig udvikling af det lokale. Vi ser muligheder for, at vores arbejde kan sætte et positivt aftryk på folks liv samt det vilde dyre- og planteliv, og vi træffer beslutninger for at opnå den form for indflydelse.

Vi arbejder i en åben organisation baseret på loyalitet, vidensdeling og innovation. Både gæster, medarbejdere og samarbejdspartnere kommer med nye, kreative, smarte og effektive ideer til, hvordan vi skal arbejde fremadrettet. Miljøbeskyttelsesinitiativer er allerede iværksat, og flere vil følge. Det er vores mål, at vi altid vil kunne komme tilbage og nyde landskaber, dyreliv og andre naturlige vidundere.

Som en del af Topas Explorer Group har vi et globalt fokus på følgende tre områder:


I Disko Line A/S har vi allerede indført brug af vedvarende energikilder på nogle områder og gjort andre tiltag for at reducere forbruget af fossile brændstoffer. De initiativer, som allerede er implementeret, vil tjene som gode eksempler, der kan kopieres i andre afdelinger af Topas Explorer Group. Vi vil fortsætte med at konvertere brugen af fossile brændstoffer til vedvarende energikilder, hvor det er muligt, og samtidig vil vi gøre en indsats for at begrænse det samlede energiforbrug.

Antikorruption

Disko Line A/S bliver betragtet som en betydningsfuld operatør i mange af de områder, hvor vi er til stede, og det er af afgørende betydning at beskytte vores medarbejdere, vores værdier, overbevisninger og forretningsetik. Først og fremmest arbejder Disko Line A/S tæt sammen med alle lokale myndigheder og dernæst vil vi også kræve, at alle samarbejdspartnere efterlever vores ”Code of Conduct”.

Vi overholder alle procedurer og regler fra internationale, nationale og lokale myndigheder, og alle skatter betales i henhold til lokal lovgivning. Vi opretholder vores egne interne kontroller for at sikre dette, og alle optegnelser er tilgængelige for inspektion.

Udrulning af vores ”Code of Conduct” vil blive understøttet af antikorruptionstræning af udvalgte medarbejdere, der er i størst risiko for at interagere med korrupte mennesker eller organisationer.

Overholdelse af vores CSR-politik

Det er alles ansvar at overholde vores CSR-politik i deres daglige arbejde – både ledere i Disko Line A/S og den enkelte medarbejder. Det er ledelsens ansvar at sikre, at vores CSR-politik bliver implementeret, men
CSR-politikkens succes vil kun vokse i takt med hver medarbejder og hver samarbejdspartners engagement. Vores CSR-politik bliver derfor dagligt implementeret på decentraliseret basis i de enkelte funktioner.

Den CSR-ansvarlige i Topas Explorer Group kan altid kontaktes vedrørende klager fra både medarbejdere, gæster eller andre observatører af utilfredsstillende forhold i forbindelse med implementeringen og overholdelsen af vores CSR-politik. Vi fører en officiel oversigt over alle henvendelser